Tbilisis, Mtacminda rajonas

Mtacminda žemėlapis

Mtacminda (მთაწმინდა) rajonas - tai miesto centras. Rajonas pietuose prasideda nuo Laisvės aikštės ir Baratašvili prospekto, šiaurėje pasibaigia prie Rustaveli metro stoties. Vakaruose rajonas atsiremia į Mtacminda kalną, iš rytų rajoną riboja Mtkvari upė. Su kairiuoju krantu Mtacminda jungia Baratašvili (Muchrani) ir Mardžanašvili tiltai, šiaurėje ribojasi su Vera rajonu, pietuose su Solokaki ir Senamiesčiu.
Rajono apžiūrą geriausia pradėti metro stotyje "Laisvės aikštė" (Tavisuplebis maedani, თავისუფლების მოედანი) Rustaveli prospekto pradžioje.

Rustaveli prospektas

Išėję iš metro atsiduriate Rustaveli prospekte, senovėje čia ėjo Digori kelias. Už 100 m prospektas atsiremia į Laisvės aikštę, aikštė - Mtacminda rajono riba. Tiesiai prieš jus, kiek į kairę didelis, pilkas Nacionalinio Muziejaus pastatas. Jo viduje - keletas veikiančių ir keletas neveikiančių muziejų.
Už muziejaus pasislėpęs Parlamento Bibliotekos pastatas, priešais muziejų - didelis Jaunimo (buvusių Pionierių rūmų) Rūmų pastatas. Šiame pastate (Nr.6) nuo 1917 metų pabaigos posėdžiavo Užkaukazės Federacijos vyriausybė, čia 1918 kovo 26 dieną buvo paskelbta Gruzijos nepriklausomybė.
Jeigu nuo Jaunimo Rūmų pasuksime į kairę pradžioje dešinėje pusėje bus kinoteatras "Rustaveli", toliau - didžiulis Parlamento pastatas.
Parlamento pastatas buvo pastatytas XX amžiaus 30-aisiais Gruziją valdant Berijai; fasadas pastatytas vėliau, jau pokario metais. Prie parlamento įvyko 1989 m demonstracijos žiaurus išvaikymas, 1992 metais vyko mūšiai tarp Gamsachurdijos šalininkų ir opozicijos. Neseniai parlamentas persikėlė į Kutaisį, pastatas dabar remontuojamas.
Priešais parlamentą - Kašveti cerkvė, pastatyta 1910 metais, bet pavyzdžiu jai buvo Samtavisi cerkvė. Anksčiau šioje vietoje stovėjo cerkvė pastatyta 1753 metais.

Rustaveli prospektas. Parlamentas Rustaveli prospektas. Kašveti cerkvė Rustaveli prospektas. Nacionalinė Galerija
Rustaveli prospektas. Parlamentas Rustaveli prospektas. Kašveti cerkvė Rustaveli prospektas. Nacionalinė Galerija
Author:anchoshka Author:PlamenB Author:RNLatvian

Tiesiai prieš cerkvę paminklas Akakijui Cereteli ir Iljai Čačavadze, prieš jį - melsvas su kolonomis Nacionalinės Galerijos pastatas pastatytas 1888 metais. Įėjimas į galeriją iš parko pusės. Parkas (9 balandžio) yra už galerijos ir Kavšeti cerkvės, juo galima nusileisti į sendaikčių turgų prie Sausojo Tilto.
Rustavelio prospekte, prie Galerijos, stovi nedidelis Ignatijaus Ninošvili biustas, kitoje prospekto pusėje didelis pilkas pastatas - buvę Ryšių Namai. Eidami toliau, ant gatvės kampo pamatysime gražų Marriot Hotel pastatą. Tai vienas iš trijų Tbilisio penkių žvaigždučių viešbučių. Priešais viešbutį, namo Nr.14 kieme - nedidelis Holyday Hostel. Dešiniau prasideda viršun kylanti Besiki gatvė. Ja patogu pasiekti Panteoną ir Mtacminda kalną.

Gruzija

Einant prospektu toliau - didelis Rustaveli teatro pastatas. Toliau prospekte gražūs namai, bet jokių žymesnių pastatų nėra. Prospekto pabaigoje, prie Rustaveli metro stoties - Gruzijos Mokslų Akademijos pastatas, matomas beveik iš viso miesto. Pastatas įdomios architektūros, ant laiptų vedančių į jį įsikūrę dailininkai ir prekeiviai suvenyrais. Pro tris kolonas galima patekti į jaukų kiemą, jame dabar statomas daugiaaukštis funikulierius, su stiklinėmis sienomis ir dvigubais spiraliniais laiptais, į Mtacminda kalną.

Puškino gatvė

Anksčiau ši gatvė prasidėdavo beveik prie Merijos pastato, bet nugriovus karavansarajų, šios gatvės dalis tapo Laisvės aikšte. Dabar ši gatvė eina nuo Laisvės aikštės iki Baratašvilio prospekto. Kadaise šia gatve ėjo miesto siena. 2013 metais dalis šios sienos atkasta, ši gatvės pusė paversta į muziejinę pėsčiųjų zoną.
Prie Puškino gatvės prasideda Lado Gudiašvili gatvė, ant jų kampo didelis pilkokas 1838 metais pastatytas namas - buvusi Tbilisio Dvasinė seminarija, dabar Menų muziejus.

Rustaveli prospektas. Mokslų Akademija Namas Rustaveli prospekte Tbilisis. Laisvės aikštė
Rustaveli prospektas. Mokslų Akademija Namas Rustaveli prospekte Tbilisis. Laisvės aikštė
Author:Vyacheslav L Author:Giorgi 1971 Author:dimitry

Tarp Rustaveli prospekto ir Mtacminda kalno

Visos gatvės iš Rustaveli prospekto einančios link Mtacminda kalno, vis statėdamos, kyla į viršų. Iki Čavčavadze gatvės pabaigos nueiti nesunku, o dar toliau esanti Rica gatvė gana stati. Namai čia stovi vienas aukščiau kito, iš čia atsiveria miesto panorama. Dauguma gatvių grįstos akmenimis.
Aleksandro Čavčavadze gatvė prasideda prie Rustaveli prospekto. Gatvės pabaigoje - egzotiški ir chaotiški, vaizdingi kvartalai. Prie Čavčavadze gatvės prasideda simpatiška Arseno gatvė. Gatvės atkarpa tarp Čavčavadze ir Besiki gatvių apsodinta medžiais ir grįsta akmenimis, toliau gatvė praranda savo grožį.
Mtacminda gatvė neilga, apie 200 m ilgio, prasideda prie nedidelio Besiki skvero ir kyla į viršų iki Čonkadze gatvės. Besiki skveras jaukus, apsodintas pušelėmis, jame stovi paminklas Sulchan-Saba Orbeliani. Šia gatve patogu pasiekti Šv.Davido cerkvę ir Panteoną.
Čonkadze gatvė yra aukščiausiai, prie pat kalno šlaito. Gera kaip apžvalgos aikštelė - nuo jos atsiveria miesto panorama. Nuo gatvės kyla serpantinas į Šv.Davido cerkvę, joje galima pamatyti senojo funikulieriaus pastatą. Šioje gatvėje prasideda daug takų kylančių į Mtacminda kalną. Šiauriniame gatvės gale yra Tvereli cerkvė, kiek į pietus nuo jos Italijos pasiuntinio rezidencija. Pietuose gatvė atsiremia į Sololaki rajono Asatiani gatvę.
Čitadze gatvė aukščiau pavirsta Balandžio 9 gatve, joje yra Užsienio Reikalų Ministerija, Italijos ir Suomijos ambasados, ant kampo su Rustaveli prospektu - Parlamentas. Netoli yra medis su kamiene įstrigusiu artilerijos sviediniu.
Pavlo Ingorokva gatvė eina lygiagrečiai Rustaveli prospektui. Ant kampo su Čitadze gatve - Užsienio Reikalų Ministerija, toliau gatve tęsiasi aptvertas ministerijos sodas. Toliau - didžiulis Vyriausybės pastatas. Gatvė atsiremia į Sololaki rajono Leonidze gatvę.

Gatvelė Mtacminda rajone Mtacminda. Vilniaus skveras Prekyvietė prie Sausojo tilto
Gatvelė Mtacminda rajone Mtacminda. Vilniaus skveras Prekyvietė prie Sausojo tilto
Author:dimitry Author:G213 Author:PlamenB

Mtacminda kalnas

Mtacminda ("Šventasis") kalnas taip pavadintas pamėgdžiojant Afono Šventąjį Kalną. Dabar ant kalno yra parkas, iš visur matomas televizijos bokštas, į kalną kelia funikulierius. Jo šlaite yra Tbilisio Panteonas. Plačiau Mtacminda kalnas

Baratašvili prospektas

Jeigu nuo metro stoties "Laisvės aikštė" pasukti į dešinę, perėjus Laisvės aikštę pateksite į Baratašvili prospektą. Kairėje prospekto pusėje Mtacminda rajonas, dešinėje - senamiestis. Prieš Baratašvili tiltą - didelė sankryža. Anksčiau čia tekėjo Mtkvari upės protaka. Didžiulis pastatas kairėje gatvės pusėje pastatytas Vankisi soboro, nugriauto XX amžiaus 5 dešimtmetyje, vietoje. Patekę į pastato kiemą galima pamatyti išlikusią varpinę. Plačiau Baratašvili prospektas
Prieš tiltą pasukus į kairę ir einant tartum buvusios protakos vaga, kairėje bus didelė krantinė. Dešinėje anksčiau buvo sala, vadinama Mandatovo, dabar - parkas. Už pusės kilometro pasieksime kultinę vietą - "Sausajį tiltą".

Mandatovo sala

Mandatovo sala - anksčiau tikra sala priklausiusi generolui Mandatovui. Vienoje salos pusėje tekėjo Mtkvari, kitoje - sekli protaka. Sovietiniais laikais protaką užpylė, todėl akmeninis tiltas per ją vadinamas "Sausuoju". Visa sala - didelis parkas kuriame pardavinėjamos knygos, paveikslai, didelis sendaikčių ir antikvariato turgus.
Sausasis tiltas (მშრალი ხიდი) pastatytas 1851 metais, kažkada atrodė aukštesnis - Mtkvari upės lygis buvo žemiau už dabartinį asfalto lygį. Kai protaką užpylė tiltas tapo "sausu". Tilto apylinkėse būriuojasi suvenyrų ir antikvariato prekeiviai. Čia galima nusipirkti tikrus senovinius daiktus (nors daugelis prekių dabar pagamintos kopijos), pavyzdžiui, lygiavamzdę muškietą.
Pietinėje salos dalyje, netoli Baratašvili tilto, yra neseniai pastatyti Justicijos Rūmai, gerai matomi iš įvairių Tbilisio vietų. Pastate yra bankai, didelis tualetas ir kavinė.

© 2015 J.D.Endriukaitis